Names

 

Chen Naihuai    performer of Chaozhou xianshi music from Chenghai county in the Chaozhou region
Chen Jiu   Chen Naihuai's nickname,
"[number] 9 [son]"
Wang Anming   renowned erxian player from Shantou City in the Chaozhou region
Yang Guangquan   renowned erxian player from Chenghai county in the Chaozhou region

article home | EOL 8 | email Author